Asmens duomenų tvarkymas

Tam kad galėtume teikti Jums paslaugas ir vykdyti kitus prisiimtus įsipareigojimus, mums būtina rinkti ir naudoti Jūsų asmeninę informaciją. Ši informacija tvarkoma, laikantis Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, kitų teisės aktų reikalavimų.
Norime, kad žinotumėte, kokią informaciją apie jus turime, kaip ir kodėl ją naudojame, kokiomis priemonėmis užtikriname jūsų informacijos konfidencialumą bei saugumą, todėl informuojame:

1) Jūsų asmens duomenų administratorius yra „RollHouse“ Danielis Szcześniakas, registruotas CEIDG, ul. Mrongowiusza 32a, 11-015 Olsztynek, buveinė Olštyne, ul. Generolas Władysława Sikorskiego 19 lok.

2) Kontaktinis adresas asmens duomenų apsaugos klausimais yra: info@rollhouse.lt.

3) Jūsų asmeniniai duomenys bus tvarkomi tam, kad galėtume elektroniniu būdu atsiųstų atsakymus į Jūsų klausimus apie mūsų siūlomas paslaugas / produktus ir, norėdami gauti grįžtamąjį ryšį, naudodamiesi „Callpage“ funkcija.

4) Jūsų asmens duomenų gavėjas bus įgalioti administratoriaus darbuotojai ir rangovai, teikiantys administratoriui paslaugas.

5) Mes saugome jūsų asmeninę informaciją ne ilgiau negu tai būtina tikslams, dėl kurių informaciją rinkome, pasiekti. Nustatydami konkretų informacijos saugojimo terminą, atsižvelgiame į teisės aktų reikalavimus, sudarytų sutarčių turinį ir pobūdį, mūsų pačių ir kitų asmenų teisėtus interesus. Nebereikalingus asmens duomenis sunaikiname, išskyrus atvejus, kai teisės aktai reikalauja šią informaciją archyvuoti.
Su mūsų sutartinių įsipareigojimų vykdymu susijusią informaciją saugome tol, kol mums gali būti pareikštos pretenzijos, ieškiniai ar kitokie reikalavimai, į kuriuos atsakydami pasinaudosime saugoma informacija.

6) Europos Sąjungos Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas suteikia jums teisių, skirtų užtikrinti, kad jūsų asmeninė informacija būtų tvarkoma teisėtai, sąžiningai ir saugiai. Laikydamiesi Bendrajame duomenų apsaugos reglamente nustatytų sąlygų, turite teisę:

  • prašyti susipažinti su jūsų asmenine informacija;
  • prašyti ištaisyti netikslią ar papildyti neišsamią informaciją, kurią turime apie jus;
  • prašyti ištrinti jūsų asmeninę informaciją, kai prašymas grindžiamas bent viena iš Bendrajame duomenų apsaugos reglamente numatytų aplinkybių, ir nėra teisėtų priežasčių, dėl kurių informacija turėtų būti tvarkoma toliau;
  • prašyti apriboti jūsų asmeninės informacijos tvarkymą Bendrajame duomenų apsaugos reglamente nurodytais atvejais;
  • nesutikti, kad būtų tvarkoma jūsų asmeninė informacija, kai jūsų asmeninę informaciją tvarkome dėl savo ar kitų asmenų teisėtų interesų arba tiesioginės rinkodaros tikslais;
  • atšaukti sutikimą dėl jūsų asmeninės informacijos tvarkymo, jeigu tokį sutikimą buvote davę;
  •  prašyti pateikti skaitmeniniu formatu jūsų asmeninę informaciją, kurią gavome iš jūsų ir kurią tvarkome kompiuterine įranga, vykdydami su jumis sudarytą sutartį.